• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

การอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 Online

รายละเอียด | Detail

การอบรมหลักสูตร มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3 Online

***หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2565***


การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการไมซ์ทุกภาคส่วน

สสปน. จัดทำหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนขึ้นโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผู้ประกอบการไมซ์ ยกระดับศักยภาพการจัดงานให้ก้าวทันแนวโน้มของโลกด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืนซึ่งหัวข้ออบรมจะครอบคลุมทุกอย่างในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบ ทางสังคมของธุรกิจ การขาย การตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การออกแบบการจัดงาน อย่างยั่งยืน มาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติต่างๆ การวัดผลและการจัดทำรายงาน รวมถึงการประหยัดงบประมาณและการเพิ่มรายได้จากการจัดงานอย่างยั่งยืน


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดงานประชุม งานแสดงสินค้า ผู้จัดงานอีเวนต์ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดงานต่างๆ เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม อาจารย์และบุคลากร ในอุตสาหกรรมไมซ์

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม Online

1) เรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 30 วัน ดูซ้ำได้จนหมดเขต

2) เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นครบทุกประเด็นพร้อม E-book 1 เล่ม

3) เรียนจบสอบผ่าน ได้รับประกาศนียบัตรผ่านทางออนไลน์ทันที

ข้อมูลทั่วไป | Information

http://micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/TSEPC_Online_3.pdf

วันที่ | Date

13 June 2022 - 25 July 2022

สถานที่ | Place

Exclusive E-learning Platform

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร