• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

2022 Digital Event Strategist (DES) - Sold Out!

รายละเอียด | Detail

COURSE OVERVIEW : The Digital Event Strategists (DES) Certification curriculum was designed by event professionals, for event professionals. The Program features 6 modules online course and a final exam. Along the way, there will be live weekly expert hours” with an expert, available to answer any questions you may have along with 1 hour Exam Prep. Our suggestion is to tackle one module a week, but please feel free to move at your own pace. The modules you will be working through include:

Module 1: Industry Overview+Types of Digital Events
Module 2: Business Plan + Monetization
Module 3: Audience Engagement + Content
Module 4: Technology + Production
Module 5: Marketing + Social Media
Module 6: Measurement + ROI

**กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ**

ข้อมูลทั่วไป | Information

-

วันที่ | Date

17 January 2022 - 25 February 2022

สถานที่ | Place

Bangkok, Thailand

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร