• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นวิชาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ (Mega Event 101)

รายละเอียด | Detail

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นวิชาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ (Mega Event 101) เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จะให้องค์ความรู้ ทักษะเฉพาะทางด้านการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติอย่างมีมาตรฐาน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการชั้นนำ และการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ ตลอดจนนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านไมซ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนต่อไป


หลักสูตรนี้ มีค่าธรรมเนียมการอบรม เหมาะสำหรับ

  • คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนวิชาไมซ์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
  • ผู้ประกอบการไมซ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไมซ์
  • บุคคลทั่วไป

---------------- ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินกรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมก่อนวันอบรมหลักสูตร 10 วัน------------------

*****สิทธิพิเศษ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย***

1. ร่วมงาน TMX 2024 และกิจกรรม Networking กับผู้ประกอบการไมซ์ ในวันที่ 17 ก.ค. 2567
2. รับตั๋วเข้าสัมผัสประสบการณ์ Sport Entertainment Complex ณ Beat Active Bitec 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อส่วนงานพัฒนา (MICE Academy) : 02-694-6000 ต่อ 6262 ,6402

Email : achira_k@tceb.or.th , khotchaphat_k@tceb.or.th

ข้อมูลทั่วไป | Information

-

วันที่ | Date

17-18 July 2024

สถานที่ | Place

BITEC MR214-215

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นวิชาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานา ชาติ (Mega Event 101) สถาบันการศึกษาที่ลงนามความร่วมมือกับสสปน. (Early Bird) ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67

หมายเหตุ | Remark:

การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสถาบันการศึกษาที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สสปน. ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ที่ยังไม่หมดข้อผูกพันการดำเนินงาน และลงทะเบียนภายในวันที่่ 30 มิ.ย. 2567 เท่านั้น
THB 1,000.00 ×

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นวิชาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานา ชาติ (Mega Event 101) บุคคลทั่วไป (Early Bird) ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67

หมายเหตุ | Remark:

การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการไมซ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ทั้งภาครัฐ และเอกชน และลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น
THB 3,000.00 ×